+31628654056

Privacyverklaring

De website is: https://keesheemskerk.nl

Kees Heemskerk gaat op een respectvolle manier met de privacy van zijn klanten om, met name als het gaat om hun rechten die betrekking hebben op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Om volledige transparantie te garanderen hebben wij een beleid gecreëerd en toegepast met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel van deze verwerkingen en de kans voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit persoonsgegevens raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. De aan u gepresenteerde privacy policy is de enige versie die gehanteerd wordt, tot het moment dat een nieuwe privacy policy de huidige versie vervangt.

Wettelijke bepalingen

Aansprakelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): K Heemskerk , wonende te Kloosterwei 204 , 2361XP Warmond.

De verwerking van persoonsgegevens

  1. De verzameling van uw persoonsgegevens wordt georganiseerd door Kees Heemskerk. Met persoonsgegevens worden bedoeld: de informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; met identificeerbaar wordt verstaan een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in bijzonder aan de hand van een naam, identificatienummer en locatiegegevens.
  2. De volgende categorieën van persoonsgegevens van u worden door ons verwerkt:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres(sen) en/of telefoonnummer(s)

 

Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zonder reden. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt voor de volgende redenen:

  • Een verbeterde dienstverlening voor u
  • Het onderhouden van relaties met u

Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of vissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via kees@keesheemskerk.nl.
  2. Ieder verzoek daartoe moet samengaan met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, ondertekend met uw handtekening en onder vermelding van het adres waarop u gecontacteerd kunt worden. Binnen 1 maand nadat u het verzoek heeft ingediend, zult u antwoord krijgen op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek en het aantal verzoeken kan dit indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Wettelijke verplichtingen

In het geval dat enige wet- regelgeving wordt geschonden, waarvan de betrokkene wordt verdacht en voor welke de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder van de website verzameld heeft, worden deze aan hen verstrekt na een expliciet en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens dienvolgens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

De gegevens die door de beheerder zijn verzameld worden gebruikt en bewaard zolang als bij wet is bepaald.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats is in bijzonder bevoegd bij mogelijke geschillen als het gaat om deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Kees Heemskerk , kees@keesheemskerk.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 21 mei 2019 tot nader order.